Zľava 20% na všetky digitálne piána GEWA. Zadajte zľavový kupón GEWA20 v košíku pri nákupe a získajte jedinečnú zľavu 20% na kvalitné nemecké digitálne piána.

close

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Ms-Augustinium s.r.o. so sídlom: Klincová 35, Bratislava 821 08 IČO: 47219670 vzťahujúce sa na Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.augustinus.sk alebo na Kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku alebo na Kúpne zmluvy uzavreté mimo prevádzkových priestorov spoločnosti Ms-Augustinium s.r.o.

Čl. 1 Základné ustanovenia
1.1 Kúpne zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou Ms-augustinium s.r.o., so sídlom: Klincová 35, Bratislava 821 08 IČO: 47219670 a fyzickou/ými osobou/ami sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní́ služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, upravujúcimi podrobnosti súvisiace s predajom výrobkov prostredníctvom elektronického obchodu www.augustinus.sk. Spracovanie osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

1.2 Kúpne zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou Ms-augustinium s.r.o., so sídlom: Klincová 35, Bratislava 821 08 IČO: 47219670 a fyzickou/ými osobou/ami prostredníctvom internetového obchodu Augustinus.sk sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní́ služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení́ niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, upravujúcimi podrobnosti súvisiace s predajom výrobkov prostredníctvom elektronického obchodu www.augustinus.sk. Spracovanie osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

1.3 Prevádzkovateľom internetového obchodu Augustinus.sk je spoločnosť Ms-augustinium s.r.o., so sídlom: Klincová 35, Bratislava 821 08 IČO: 47219670, DIČ 2023802341, IČ DPH: SK2023802341 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 90112/B (ďalej len ako „Predávajúci“ a/alebo „Spoločnosť“). Internetová adresa internetového obchodu Augustinus.sk je www.augustinus.sk,  (ďalej len „Internetový obchod“).

1.4 Predávajúci zverejní na stránke Internetového obchodu zoznam všetkých ponúkaných tovarov prostredníctvom Internetového obchodu, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na Kúpne zmluvy uzatvorené podľa bodov 1.1 a 1.2 týchto obchodných podmienok medzi Spoločnosťou a Kupujúcim.

1.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „Obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“) uzatváranej/uzatvorenej medzi Predávajúcim a inou fyzickou/kými osobou/osobami (ďalej len ako „Kupujúci“) podľa bodu 1.1 a 1.2 týchto Obchodných podmienok. V prípade, že sa Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavrie prostredníctvom Internetového obchodu, Kupujúci zaškrtnutím políčka „objednávka s povinnosťou platby“ vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. Kupujúci rovnako súhlasí s tým, že v prípade sporu sa bude zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim spravovať Slovenským právnym poriadkom, ktoré bude rozhodným právom.

1.6 Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy Kupujúci koná pri vykonaní nákupu v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Na tento vyššie uvedený prípad sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka ako aj ustanovenia všetkých ďalších príslušných právnych predpisov. Kupujúci podľa vyššie uvedeného prehlasuje, že takto kúpený tovar kupuje ako „stojí a leží“.

1.7 Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek jednostranne tieto Obchodné podmienky zmeniť. Zmenené Obchodné podmienky sa stávajú záväznými dňom zverejnenia na internetovej stránke www.augustinus.sk.

 

Čl. 2 Tovar a cena
2.1 Všetky informácie o tovaroch uvedené v Internetovom obchode sú čerpané, alebo od výrobcov jednotlivých tovarov alebo verejne prístupných zdrojov, prípadne  sú zverejnené na základe interných podkladov Spoločnosti. Hmotnosť, rozmery a ostatné technické údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach Predávajúceho umiestnených na internetovej stránke Internetového obchodu Predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% z uvedenej hodnoty.

2.2 Všetky ceny uvádzané v Internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť cenu výrobku a/alebo tovaru, a to najmä s ohľadom na zásoby, dostupnosť cien u jednotlivých dodávateľov, alebo aktuálnej situácie na trhu. Pokiaľ nie je uvedené inak ceny platia do vypredania zásob, prípadne oznámenia Predávajúceho o ich zmene na email Kupujúceho uvedený podľa 3.1 Obchodných podmienok alebo 3.3 Obchodných podmienok.

2.3 V cene výrobku a/alebo tovaru nie sú zahrnuté poplatky za dopravu a balné pri jednorazovom nákupe do 99 Eur. O nákladoch s dodaním a doručením výrobku a/alebo tovaru bude Predávajúci informovať Kupujúceho ešte pred zaškrtnutím políčka „objednávka s povinnosťou platby“.  Pri nákupe nad 99 Eur platí dopravu v rámci Slovenskej republiky Spoločnosť. Predávajúci si vyhradzuje právo dohodnúť s Kupujúcim zmenu výšky nákladov spojených:
    a) s prepravou výrobku a/alebo tovaru v prípade, že ide o rozmernejší alebo ťažší náklad,
    b) s akýmikoľvek inými okolnosťami, ktoré sa vyskytli až po objednaní výrobku a/alebo tovaru.
Kupujúci musí zmenu podľa písmen a, b, c bodu 2.3 Obchodných podmienok odsúhlasiť.

2.4 V cene za dopravu výrobku a/alebo tovaru do 99 € je zahrnuté aj poistenie v prípade, ak je výrobok a/alebo tovar doručovaný kuriérskou službou IN TIME, s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovenská republika, IČO 31 342 621.

2.5 Kupujúci je oprávnený písomne alebo emailom požiadať Predávajúceho, aby mu bol výrobok a/alebo tovar doručovaný prostredníctvom inej kuriérskej služby než je uvedená v bode 2.4 Obchodných podmienok hradí si poistenie sám Kupujúci. Ak si Kupujúci v prípadoch jednorazového nákupu do 99 € požiada o doručovanie prostredníctvom inej než kuriérskej služby IN TIME, s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovenská republika IČO 31 342 621, bude Predávajúci informovať Kupujúceho o  cene poistenia ako aj o cene za dopravu v Potvrdení o stave objednávky.

2.5 Celková cena výrobku a/alebo tovaru (ďalej len „Kúpna cena“) bude Kupujúcemu vždy potvrdená v spresnení objednávky prostredníctvom e-mailu (ďalej len „Potvrdenie o stave objednávky“), na emailovú adresu Kupujúceho, ktorú uvedie na svojom Užívateľskom účte vytvorenom podľa bodu 3.1 Obchodných podmienok, alebo ak si výrobok a/alebo tovar objedná Kupujúci z Internetového obchodu bez registrácie, tak na emailovú adresu Kupujúceho, ktorú uvedie pri vypĺňaní formulára podľa bodu 3.3 Obchodných podmienok.

2.6 Potvrdenie o stave objednávky bude Kupujúceho informovať o Kúpnej cene, ktorá bude pozostávať z ceny za výrobok a/alebo tovar, z ceny za dodanie a doručenie výrobku a/alebo tovaru Kupujúcemu v súlade s bodom 2.3 Obchodných podmienok a z ceny za poistenie výrobku a/alebo tovaru podľa bodu 2.4 Obchodných podmienok.

2.7 V prípade akýchkoľvek pochybností platí Kúpna cena, ktorá bola Kupujúcemu zaslaná v Potvrdení stave objednávky. Ak sa Kúpna cena alebo akákoľvek jej časť uvedená v Potvrdení o stave objednávky líši od Kúpnej ceny alebo akejkoľvek jej časti uvedenej v Internetovom obchode má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy a to v lehote 14 dní od doručenia Potvrdenia o stave objednávky.

2.8 V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria Kúpnu zmluvu podľa bodu 1.1 Obchodných podmienok, bez využitia služieb Internetového obchodu, poskytne Predávajúci Kupujúcemu všetky informácie, ktoré mu ukladá zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní́ služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktoré sú bližšie špecifikované v bode 4.3 Obchodných podmienok, najneskôr s dodaním výrobku a/alebo tovaru na trvalom nosiči.

2.9 V prípade akýchkoľvek pochybností, alebo komplikácii vo vzťahu ku Kúpnej cene jednotlivých tovarov sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu všetky potrebné informácie na odstránenie všetkých nejasností ako aj plnú súčinnosť.

 

Čl. 3 Registrácia
3.1 Tovar je možné z Internetového obchodu objednávať alebo na základe registrácie alebo bez registrácie. V prípade registrácie v Internetovom obchode je Kupujúci povinný poskytnúť Predávajúcemu údaje podľa registračného formuláru. Predávajúci je povinný zachovávať pri práci s osobnými údajmi všetky ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci vyhlasuje, že registráciou dáva svoj nepodmienený súhlas na spracovanie svojich osobných údajov. Kupujúci je povinný uviesť všetky potrebné údaje pre registráciu riadne a pravdivo. Po registrácii bude Kupujúcemu vytvorený užívateľský účet, ktorý mu umožňuje prístup do zákazníckej zóny Internetového obchodu (ďalej len „Užívateľský účet“). Údaje, ktoré Kupujúci uviedol pri registrácii Užívateľského účtu sa považujú za správne až pokiaľ Kupujúci písomne neupozorní Predávajúceho, že uvedené údaje sú nesprávne. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený prostredníctvom mena a hesla. Predávajúci nezodpovedá za prípadné prekonanie mena a/alebo hesla tretími osobami. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch potrebných k svojmu Užívateľskému účtu a zároveň Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prezradenie prístupových informácií Kupujúceho. Predávajúci je oprávnený zrušiť Užívateľský účet Kupujúceho a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj Užívateľský účet nevyužíva dlhšie než 1 rok, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z Kúpnej zmluvy alebo je jeho konanie v rozpore s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku. Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Spoločnosti.

3.2 Registrácia v Internetovom obchode, resp. vytvorenie Užívateľského účtu umožňuje prihlásiť sa pomocou prístupového mena a hesla a nakupovať ako registrovaný Kupujúci. Pri každom ďalšom nákupe je potrebné zadať Kupujúceho prístupové meno a heslo a nie je potrebné opätovne vypĺňať údaje potrebné k registrácii. Kupujúci berie na vedomie, že z registrácie v Internetovom obchode neplynú žiadne osobitné výhody, či práva na zľavy na výrobku a/alebo tovare oproti cene uvedenej na Internetovom obchode.

 3.3 V prípade, ak Kupujúci nie je registrovaný na Internetovom obchode a ani nemá záujem si zriadiť Užívateľský účet je povinný pri zadávaní svojej objednávky vyplniť všetky potrebné údaje podľa príslušného formulára. Kupujúci je povinný vyplniť tieto údaje pravdivo, pričom nesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne Predávajúcemu na základe nepravdivo vyplnených údajov. Pravdivosť údajov je prezumovaná, pokiaľ Kupujúci písomne neupozorní Predávajúceho o opaku. Na opravu údajov je potrebné zaslať email na emailovú adresu sales@msaugustinium.sk. Neregistrovaný Kupujúci vypĺňa svoje údaje opätovne pri každom nákupe prostredníctvom Internetového obchodu.

3.4 V prípade, že si Kupujúci pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke a akciách predávajúceho, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu Kupujúceho. O zrušenie tejto služby môže Kupujúci kedykoľvek požiadať písomne na adrese sales@msaugustinium.sk.

 

Čl. 4 Objednávka
4.1 Kupujúci si môže v Internetovom obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo s nápisom "Kúpiť" a to stlačením tohto tlačidla. A následným vyplnením všetkých potrebných údajov podľa jednotlivých formulárov.

4.2 Po stlačení tlačidla „Kúpiť“ pri tom-ktorom výrobku a/alebo tovare sa objednaný výrobok a/alebo tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Kupujúceho. Nákupný košík daného Kupujúceho je tomuto Kupujúceho kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

4.3 V náhľade nákupného košíka si Kupujúceho zároveň zvolí spôsob dopravy výrobku a/alebo tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

4.4 K cenám za jednotlivé výrobky a/alebo tovary, sa pripočíta aj cena za dopravné podľa zvoleného druhu dopravy v zmysle bodu 2.3 Obchodných podmienok, ak Predávajúci umožňuje dopraviť výrobok a/alebo tovar viacerými spôsobmi.

4.5 Objednávku Kupujúceho dokončí stlačením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Kupujúceho povinný sa oboznámiť s Obchodnými podmienkami a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami Internetového obchodu www.augustinus.sk.“

4.6 Po odoslaní objednávky stlačením tlačidla "objednávka s povinnosťou platby" v pokladni Internetového obchodu bude objednávka zaregistrovaná v systéme. Okamihom úspešnej registrácie je objednávka pre Kupujúceho ako aj pre Predávajúceho záväzná.

4.7 Po registrácii objednávky Predávajúci zašle e-mailom Potvrdenie o stave objednávky na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim podľa bodov 3.1 alebo 3.3 Obchodných podmienok najneskôr do 48 hodín od registrácie objednávky v systéme. Potvrdenie o stave objednávky bude obsahovať nasledujúce informácie:
     a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania Predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,
     b) telefónne číslo Predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt Kupujúceho s Predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty,
      c) adresu Predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej Predávajúci koná, na ktorej môže Kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet,
      d) cenu výrobku a/alebo tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní
      e) náklady za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky,
      f) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať výrobok a/alebo tovar, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Kupujúcich,
      g) právo Kupujúceho odstúpiť od zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy,
      h) informáciu o tom, že ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní́ služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení́ niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
      i) poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady na tovare, ktoré boli spôsobené dopravcom,
      j) informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje § 502 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje.

4.8 Spolu s Potvrdením o stave objednávky a po jej zaregistrovaní v systéme Internetového obchodu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú tento uviedol v zmysle bodov 3.1 lebo 3.3 Obchodných podmienok, nasledovné:

 • znenie Obchodných podmienok, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky Kupujúcim,

4.9 Na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim podľa bodov 3.1 alebo 3.3 Obchodných podmienok mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa stavu jeho objednávky. V prípade, že nedôjde k zaslaniu Potvrdenia o stave objednávky najneskôr do 48 hodín, platí, že objednávka nebola úspešne zaregistrovaná.

 

Čl. 5 Kúpna zmluva a odstúpenie od kúpnej zmluvy
5.1 Kupujúci stlačením tlačidla "objednávka s povinnosťou platby" v pokladni Internetového obchodu si objednáva u Predávajúceho výrobok a/alebo tovar. Objednávka je po stlačení tlačidla "objednávka s povinnosťou platby" zaregistrovaná v systéme, o čom bude Predávajúci informovať Kupujúceho v zmysle bodu 4.3 Obchodných podmienok. Doručením Potvrdenia o stave objednávky podľa bodu 4.2 tohto bodu Obchodných podmienok spolu s ostatnými dokumentmi podľa bodu 4.4 Obchodných podmienok Kupujúcemu sa Kúpna zmluva považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Potvrdení o stave objednávky špecifikovaného výrobku a/alebo tovaru za tam uvedenú Kúpnu cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch, ktoré budú spolu s Potvrdením o stave objednávky doručené Kupujúcemu podľa bodu 4.4 Obchodných podmienok.

5.2 Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní́ služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, v lehote 14-tich dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

5.3 Odstúpením od zmluvy v súlade s Obchodnými podmienkami sa Kúpna zmluva od počiatku ruší.  Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy prostredníctvom vzorového formuláru (ďalej len „Formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy“), ktorý mu Predávajúci zašle spolu s Potvrdením o stave objednávky podľa bodu 4.3 na jeho emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie podľa bodov 3.1 alebo 3.3 Obchodných podmienok. Formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy zašle Kupujúci po vyplnení všetkých potrebných údajov Predávajúcemu buď poštou na jednu z adries uvedených v bode 5.5 Obchodných podmienok, alebo emailom na emailovú adresu Predávajúceho sales@msaugustinium.sk. Formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je prílohou č. 3 Obchodných podmienok.

5.4 Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty výrobku a/alebo tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s výrobku a/alebo tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je oprávnený skontrolovať, či nedošlo k poškodeniu výrobku a/alebo tovaru. V prípade ak Kupujúci doručí Predávajúcemu výrobok a/alebo tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo je neúplný alebo hodnota predmetného výrobku a/alebo tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s výrobkom a/alebo tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti výrobku a/alebo tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy výrobku a/alebo tovaru a uvedenia výrobku a/alebo tovaru do pôvodného stavu (ďalej len „Náhrady“) resp. Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty výrobku a/alebo tovaru. Kupujúci s takýmto postupom súhlasí.

5.5 Kupujúci je povinný v zmysle bodu 5.4 Obchodných podmienok Predávajúcemu uhradiť Náhrady najviac vo výške rozdielu medzi Kúpnou cenou výrobku a/alebo tovaru a hodnotou výrobku a/alebo tovaru v čase odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

5.6 Pri odstúpení od zmluvy bez udania dôvodu je Kupujúci povinný bezodkladne vrátiť zakúpený tovar s originálnym obalom a s kompletným príslušenstvom na adresu Predávajúceho:

          Augustinus,                                  
          Trenčianska 827/81                                               
          Nová Dubnica                                        
          018 51                                                           
          Slovenská republika                                         

5.7 Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie výrobku a/alebo tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie výrobku a/alebo tovaru sám. Predávajúci nie je povinný prebrať zásielky odoslané na „dobierku“. Predávajúci má právo na preskúmanie výrobku a/alebo tovaru po jeho vrátení podľa bodu 5.4 Obchodných podmienok a to v lehote 5 dní odo dňa doručenia výrobku a/alebo tovaru Predávajúcemu.

5.8 Po odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcim je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Formuláru o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, okrem nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a vrátane iných nákladov a poplatkov, a to na bankový účet určený Kupujúcim pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

5.9 Odstúpením od Kúpnej zmluvy Kupujúcim nie je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je výrobok a/alebo tovar doručený, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie výrobku a/alebo tovaru späť Predávajúcemu. Lehota na vrátenie Kúpnej ceny v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy začína plynúť nasledujúcim dňom po dni kedy bol tovar doručený naspäť Predávajúcemu alebo odo dňa kedy Kupujúci preukázal Predávajúcemu zaslanie výrobku a /alebo tovaru späť Predávajúcemu.

5.10 Odstúpením od Kúpnej zmluvy Kupujúcim v lehote 14 dní od prevzatia tovaru nevzniká Predávajúcemu povinnosť uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady súvisiace s doručením výrobku a/alebo tovaru.

5.11 Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na Kúpne zmluvy, ktorých predmetom je:
      a) predaj tovaru, ktorý má charakter jednorazovej spotreby, pokiaľ je rozbalený, použitý alebo vykazuje známky použitia - ako napríklad struny na hudobné nástroje a iný spotrebný materiál akými sú kolofónie, iné mazadlá a spotrebné materiály;
      b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa a predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;
      c) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu, alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu, alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, alebo počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia;
      d) predaj tovaru, ktorý prichádza do styku s ústami a slinami zákazníka, a ktorý z hygienického a etického hľadiska nie je po jeho vrátení možné ďalej predať;
      e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače.

5.12 V prípade, že Predávajúci požaduje zaplatiť preddavok na Kúpnu cenu výrobku a/alebo tovaru je Kupujúci povinný zaplatiť preddavok na Kúpnu cenu v lehote ustanovenej Predávajúcim. Ak nebol zaplatený preddavok na Kúpnu cenu podľa vyššie uvedeného je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade, že bude Kúpna zmluva zrušená od počiatku vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatený preddavok. V prípade, že ide o predaj výrobku a/alebo tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho, alebo výrobku a/alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu všetky výdavky súvisiace so zhotovením výrobku a/alebo tovaru, pričom Predávajúci je oprávnený požadovať preddavok na zhotovenie výrobku a/alebo tovaru vopred.

5.13 V prípade, ak si Kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa Obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa Obchodných podmienok Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním výrobku a/alebo tovaru naspäť Kupujúcemu.

5.14 Ak dôjde k neplatnému odstúpeniu od zmluvy a Kupujúci si výrobok a/alebo tovar neprevezme do 30 dní od oznámenia o zamietnutí žiadosti o vrátenie výrobku a/alebo tovaru, bude Predávajúci Kupujúcemu účtovať skladné vo výške 0,5 € plus DPH/deň. V prípade nevyzdvihnutia si výrobku a/alebo tovaru Kupujúcim ani po 6 mesiacoch od oznámenia bude s výrobkom a/alebo tovarom naložené podľa ustanovenia § 656 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v aktuálnom znení.

5.15 Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy a zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti výrobku a/alebo tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ výrobku a/alebo tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať výrobok a/alebo tovar Kupujúcemu v lehote určenej Obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v Internetovom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O zrušení objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky, alebo e-mailom a v prípade úhrady Kúpnej ceny, alebo jej časti mu bude Kúpna cena alebo jej časť vrátená najneskôr do 15 dní na bankový účet určený Kupujúcim, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodne inak.

 

Čl. 6 Dodanie tovaru
6.1 Kupujúci si pri vyberaní výrobku a/alebo tovaru a jeho následnej objednávke vyberie rovnako i druh dopravy podľa aktuálnej ponuky stanovenej Predávajúcim. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky. Tovar bude expedovaný v prípade voľby zaplatenia Kúpnej ceny prostredníctvom prevodu na účet Predávajúceho podľa čl. 7 týchto Obchodných podmienok až po pripísaní celej čiastky predstavujúcu Kúpnu cenu na účet Predávajúceho.

6.2 Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Dodacia lehota však býva pri každom výrobku a/alebo tovare osobitná. V prípade ak Predávajúci nie je schopný dodať výrobok a/alebo tovar Kupujúcemu v uvedenej dodacej lehote alebo v lehote, ktorú uviedol v Potvrdení o stave objednávky, je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín, informovať. 

6.3 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy Kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať výrobok a/alebo tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie výrobku a/alebo tovaru na doklade o prevzatí výrobku a/alebo tovaru.

6.4 Pri preberaní tovaru doručí Predávajúci Kupujúcemu Daňový doklad (faktúru) s vyčíslením Kúpnej ceny, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení výrobku a/alebo tovaru v prípade platby na dobierku. Výrobok a/alebo tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného výrobku a/alebo tovaru alebo ak sa:
       a) tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia výrobku a/alebo tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
       b) dodáva výrobok a/alebo tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
       c) výrobok a/alebo tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného výrobku a/alebo tovaru.
Daňový doklad (faktúra) zároveň slúži ako záručný list, ak záručný list nie je dodávaný osobitne spolu s výrobkom a/alebo tovarom.

6.5 Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný výrobok a/alebo tovar na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.

6.6 Kupujúci je povinný si výrobok a/alebo tovar vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí a má právo výrobok a/alebo tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je výrobok a/alebo tovar neúplný.

6.7 Reklamáciu za prípadné nedodanie výrobku a/alebo tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie výrobku a/alebo tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený výrobok a/alebo tovar Kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie výrobku a/alebo tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

6.8 Reklamácie mechanického poškodenia výrobku a/alebo tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Kupujúcemu poskytnuté.

6.9 Cena dopravy je stanovená pre každý výrobok a/alebo tovar individuálne podľa Internetového obchodu, prípadne podľa individuálnej dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Kúpna cena výrobku a/alebo tovaru je špecifikovaná v Potvrdení o stave objednávky, ktorá je zaslaná Kupujúcemu po registrácii objednávky v Internetovom obchode.

6.10 Predávajúci nemá vplyv ani na dosah na lehoty stanovené dopravcom. V prípade požiadavky dodania výrobku a/alebo tovaru do zahraničia je Predávajúci oprávnený stanoviť osobitné podmienky doručenia oproti Obchodným podmienkam a to vzhľadom na diaľku, dobu doručenia a náklady na takéto doručenie. Predávajúci o tom bude Kupujúceho informovať a Kupujúci musí s takýmito podmienkami vopred súhlasiť.  

 

Čl. 7 Platobné podmienky a spôsoby platby
7.1
 Predávajúci umožní Kupujúcemu možnosť voľby zaplatenia za výrobok a/alebo tovar medzi nasledovnými možnosťami:

* dobierka - za tovar zaplatí Kupujúci v hotovosti kuriérovi, alebo na pošte;

* prevodom na účet - po odoslaní objednávky budú Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu obratom doručené informácie potrebné k platbe prevodom na účet Predávajúceho;

* platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou);

* platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste;

* na splátky (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúce splátkový predaj);

* platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line)

7.2 Akékoľvek a všetky platby sa považujú za zaplatené až dňom pripísania na účet Predávajúceho.

7.3 V prípade platby uskutočnenej prevodom na účet, Kupujúci zrealizuje platbu bezodkladne po zaslaní Potvrdenia o stave objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený výrobok a/alebo tovar bude vyexpedovaný až po pripísaní Kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Ak nebude platba Predávajúcemu pripísaná na účet do 6 kalendárnych dní zaslania Potvrdenia o stave objednávky, Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy.

7.4 Augustinus.sk si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

 

Čl. 8 Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na výrobku a/alebo tovare
8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k výrobku a/alebo tovaru až úplným zaplatením celej Kúpnej ceny.

8.2 Nebezpečenstvo škody na výrobku a/alebo tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme výrobok a/alebo tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s výrobkom a/alebo tovarom a Kupujúci výrobok a/alebo tovar neprevezme.

 

Čl. 9 Reklamácia
9.1 Kupujúci má právo reklamovať zakúpený výrobok a/alebo tovar v zmysle príslušných platných právnych predpisov. Záručná doba na výrobok a/alebo tovar je 24 mesiacov ak nie je uvedené inak. Viac podrobností o reklamácii sú uvedené v Reklamačnom poriadku zverejnenom na stránke Internetového obchodu. V prípade záujmu Kupujúceho Predávajúci zašle Kupujúcemu reklamačný poriadok emailom na email uvedený Kupujúcim podľa bodu 3.1 alebo 3.3 Obchodných podmienok. Reklamačný poriadok je súčasťou týchto Obchodných podmienok ako ich príloha č. 1.

 

Čl. 10 Osobné údaje
10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu a číslo účtu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

10.2 Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na Internetovom obchode, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

10.3 Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní výrobku a/alebo tovaru prostredníctvom Internetového obchodu, pri registrácii na Internetovom obchode, alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na Internetovom obchode, aby Predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho.

10.4  Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci zaslaním objednávky Predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby Predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu 23.1. a to na účely uvedené v bode 9.2 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

10.5 Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

10.6 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 10.2 Obchodných podmienok.

10.7 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

10.8 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

10.9 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať
   1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
   2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
       a) identifikačné údaje Predávajúceho a zástupcu Predávajúceho, ak bol vymenovaný,
       b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
       c) účel spracúvania osobných údajov,
       d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ
       e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

 • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje Kupujúceho na základe súhlasu Kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak Kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, Predávajúci oznámi Kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  - okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  - tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  - formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  - tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

10.10 Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 10.14. je Kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
    1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
    2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
    3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
    4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
     5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
     6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu Kupujúceho.

10.11 Právo Kupujúceho podľa bodu 10.10 Obchodných podmienok bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

10.12 Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči
   1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
   2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku,
   3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Kupujúceho na účely priameho marketingu.

10.13 Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Kupujúceho je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

10.14 Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať Predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Predávajúci je povinný žiadosti Kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje Kupujúceho v lehote podľa bodu 10.21 Obchodných podmienok Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Kupujúceho, alebo ak Predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho.

10.15 Ak Kupujúci uplatní svoje právo
   1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
   2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu,
   3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

10.16 Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

10.17 Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

10.18 Ak Kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

10.19 Žiadosť Kupujúceho podľa bodu 10.9, 10.10 1/, 3/ až 6, a bodu 10.12 až 10.14 vybaví Predávajúci bezplatne.

10.20 Žiadosť Kupujúceho podľa bodu 10.10 2/ vybaví Predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

10.21 Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť Kupujúceho podľa odsekov 10.19 a 10.20. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

10.22 Obmedzenie práv Kupujúceho podľa bodu 10.11 predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

10.23 V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

10.24 Predávajúci vyhlasuje že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje Kupujúceho na účely uvedené v bode 10.2 Obchodných podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Sídlo: Budča 1039, 962 33 Budča
IČO: 36624942
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro. Vložka č. 9084/S

SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o.
Sídlo: Cesta ku Smrečine 396/5 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45497885
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro. Vložka č. 17990/S

INTIME, s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO: 31 342 621
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 4376/B

Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. 
Sídlo: Letisko M. R. Štefánika, Bratislava 820 01
IČO: 31 342 876
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 4400/B

PPL CZ s.r.o. 
Sídlo: K Borovému 99, 251 01  Říčany - Jažlovice
IČO: 31 342 876
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Praha, Spisovná značka č. 105858 C 

Geis SK s.r.o.
Sídlo: Trňanská 6, 96 001 Zvolen
IČO: 31 324 428
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 2083/S

Geis CZ s.r.o.
Sídlo: Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, okres Rokycany
IČO: 44567359
Spisová značka v OR: C 14475 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Sídlo: Pri letisku 5, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 35834498
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 26367/B

Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou. 

Ako kupujúci prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na Internetovom obchode.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketing

Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa spoločnosťou Ms-augustinium s.r.o., so sídlom Klincová 35, Bratislava 821 08 IČO: 47219670 na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

 

10.25 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Čl. 11 Predĺžená záruka
ÚČEL, ROZSAH A TRVANIE PREDĹŽENEJ ZÁRUKY
11.1. Doplnkovou službou Predĺžená záruka sa rozumie činnosť predávajúceho alebo ním určených tretích osôb pozostávajúca z prijímania oznámení o vadách tovaru, ich posudzovania a odstraňovania po uplynutí záručnej doby spôsobom a za podmienok ustanovených týmto oddielom (ďalej len „Predĺžená záruka“). Predĺžená záruka nie je zodpovednosťou predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ale komerčná služba ponúkaná kupujúcemu za odplatu. Výška odplaty za službu Predlžená záruka je pre každý tovar individuálna a kupujúcemu je oznámená prostredníctvom e-shopu v procese tvorby objednávky.

11.2. Ak tento oddiel neurčuje inak, na právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z Predĺženej záruky sa vzťahuje Reklamačný poriadok.

11.3. Predĺžená záruka sa vzťahuje iba na tie vady, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa Reklamačného poriadku. Prípady, pre ktoré zaniká nárok na bezplatnú opravu podľa Reklamačného poriadku, sú zároveň prípadmi, pre ktoré môže predávajúci odmietnuť plnenie z Predĺženej záruky. Predávajúci môže ďalej odmietnuť plnenie v prípade, že kupujúci neuplatnil svoj nárok z Predĺženej záruky bez zbytočného odkladu po zistení vady, alebo že tovar napriek vade ďalej používal.

11.4. Predĺžená záruka začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, kedy uplynula záručná doba určená všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnutá zmluvnými stranami.

UPLATNENIE A SPÔSOB VYBAVENIA NÁROKU Z PREDĹŽENEJ ZÁRUKY
11.5. Ak kupujúci uplatňuje nárok z Predĺženej záruky, je povinný urobiť tak spôsobom určeným na uplatnenie reklamácie podľa Reklamačného poriadku. Na tento účel kupujúci využije reklamačný formulár, ktorý tvorí prílohu č. 4 týchto OP.

11.6. Kupujúci je povinný uplatniť nárok z Predĺženej záruky bez zbytočného odkladu po tom, ako sa vada tovaru prejavila. V opačnom prípade nárok z Predĺženej záruky zaniká.

11.7. V prípade odstrániteľnej vady tovaru, na ktorú sa Predĺžená záruka vzťahuje, predávajúci zabezpečí jeho bezplatnú opravu.

11.8. V prípade neodstrániteľnej vady tovaru, na ktorú sa Predĺžená záruka vzťahuje, je kupujúci oprávnený tovar vrátiť a predávajúci mu vyplatí zostatkovú hodnotu tovaru vo forme finančného kreditu, ktorý môže kupujúci uplatniť pri ďalšom nákupe u predávajúceho alebo predávajúci ponúkne kupujúcemu podobný produkt.

11.9. Zostatková hodnota tovaru sa vypočíta znížením kúpnej ceny o jedno percento za každý, aj začatý mesiac odo dňa doručenia tovaru.

11.10. Predávajúci vybaví nárok z Predĺženej záruky bez zbytočného odkladu, avšak vybavenie takéhoto nároku môže v odôvodnených prípadoch presiahnuť 30 dní, najmä ak je to nevyhnutné z dôvodu časovo náročnej diagnostiky vady a/alebo opravy tovaru.

11.11. Predĺžená záruka začína plynúť podľa tohto oddielu bez ohľadu na to, či a koľkokrát kupujúci uplatnil reklamáciu počas záručnej doby, ak nie je ďalej uvedené inak. Ak bola reklamácia uplatnená počas záručnej doby v súlade s Reklamačným poriadkom vybavená

 1. opravou reklamovaného tovaru, nemá táto skutočnosť vplyv na začiatok plynutia Predĺženej záruky,
 2. výmenou tovaru, Predĺžená záruka začne plynúť dňom nasledujúcom po dni, kedy uplynula záručná doba na vymenený tovar,
 3. vrátením kúpnej ceny, resp. odstúpením od zmluvy, Predĺžená záruka zaniká,
 4. poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny, nemá táto skutočnosť vplyv na začiatok plynutia Predĺženej záruky, avšak Predĺžená záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, pre ktoré bola primeraná zľava poskytnutá,
 5. odôvodneným zamietnutím reklamácie, nemá táto skutočnosť vplyv na začiatok plynutia Predĺženej záruky.

ZÁNIK PREDĹŽENEJ ZÁRUKY
11.12. Služba Predĺžená záruka zaniká

 1. uplynutím času, na ktorý bola dojednaná,
 2. odstúpením niektorej zmluvnej strany od zmluvy,
 3. odstúpením kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy o doplnkovej službe Predĺžená záruka.

11.13. V prípade zániku Predĺženej záruky podľa písm. b) a c) predchádzajúceho odseku predávajúci vráti kupujúcemu poplatok za Predĺženú záruku spôsobom a za podmienok ustanovených týmito OP. Ustanovenia týchto OP o odstúpení od zmluvy týmto nie sú dotknuté.

11.14. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o doplnkovej službe aj bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia. Odstúpenie iba od zmluvy o doplnkovej službe nemá vplyv na trvanie kúpnej zmluvy. Postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa týchto OP sa primerane použije aj pre odstúpenie od doplnkovej zmluvy.

11.15. Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy, ruší sa aj služba Predĺžená záruka a predávajúci vráti kupujúcemu poplatok za Predĺženú záruku spôsobom a za podmienok ustanovených týmito OP. Ustanovenia týchto OP o odstúpení od zmluvy týmto nie sú dotknuté.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia
12.1 Kupujúci vyhlasuje, že si Obchodné podmienky riadne prečítal, že im porozumel, že ich prijíma a že sa nimi bude riadiť.

12.2 Kupujúci vyhlasuje, že potvrdením o prečítaní Obchodných podmienok súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku, pri uzatváraní Kúpnej zmluvy.

12.3 Na vzťahy neupravené objednávkou a Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

12.4 Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.

12.5 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.augustinus.sk

 

V Bratislave dňa 1. 9. 2015 Ms-Augustinium s.r.o.

Príloha č. 1 Obchodných podmienok - Reklamačný poriadok a záručné podmienky

Príloha č. 2 Obchodných podmienok - Informácie o prevádzkovateľovi internetového obchodu

Príloha č. 3 Obchodných podmienok - Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 4 Obchodných podmienok - Reklamačný list

Príloha č. 5 Obchodných podmienok - Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy