Zľava 20% na všetky digitálne piána GEWA. Zadajte zľavový kupón GEWA20 v košíku pri nákupe a získajte jedinečnú zľavu 20% na kvalitné nemecké digitálne piána.

close

Okamžitá výmena – špecifikácia a podmienky

Službou Okamžitá výmena získavate istotu, že pri prejavenej záručnej vade na výrobku zakúpenom u nás bude reklamácia riešená okamžitou výmenou v súlade s nižšie uvedenými podmienkami Okamžitej výmeny.

Služba Okamžitá výmena spočíva v dokúpení záruky okamžitého riešenia reklamácie, teda výmeny tovaru, ak sa počas štandardnej trvania záruky prejaví vada na produkte.

Táto služba je poskytovaná na vybrané výrobky, ktoré sú označené voľbou služby Okamžitá výmena pri ich kúpe. K jednému produktu je možné zakúpiť iba jedno túto službu.

Službu okamžitá výmena je možné uplatniť u vád za podmienok špecifikovaných nižšie.

 

Podmienky využitia služby Okamžitá výmena

1 Zakúpenie služby Okamžitá výmena spoločne s tovarom

1.1 Okamžitá výmena je platená služba, ktorej účelom je poskytnúť okamžitú výmenu vadného výrobku za nový, parametrovo zhodný alebo lepší výrobok od rovnakého či iného výrobcu, prípadne poskytnutie iného riešenia.
Služba okamžitá výmena sa stáva účinnou dňom jej zakúpenia a trvá po dobu záručnej doby odo dňa zakúpenia výrobku. Tovar, ktorého sa možnosť zakúpenia služby Okamžitá výmena týka, je označený voľbou tejto služby pri kúpe. Po jej zakúpení bude služba Okamžitá výmena vyslovene uvedená na nákupnom doklade. Spätné zakúpenie tejto služby nie je možné.

 

2 Uplatnenie Okamžitej výmeny

2.1. Predávajúci definuje závadu tovaru, pri ktorej je možné uplatniť Okamžitú výmenu tovaru ako závadu výrobku, pokiaľ bol používaný v súlade s návodom na použitie, inou obdobnou dokumentáciou výrobcu k výrobku alebo spôsobom, ktorý zodpovedá normálnemu používaniu produktu.
2.2 Okamžitá výmena sa nevzťahuje na:

 • opotrebovanie výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním,
 • tovar s porušenými informatívnymi nálepkami, sériovými číslami a i.,
 • mechanické poškodenie,
 • poškodenie elektrickým prepätím, neodbornou inštaláciou, zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • používanie produktu v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svoju teplotu, vlhkosť, chemické vplyvy, ktoré sú priamo určené predajcom alebo výrobcom,
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami
 • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (ohýbanie, brúsenie, náter atď.), v prípade, že vznikla vada v dôsledku tohto konania
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami, vonkajšími príčinami alebo vyššou mocou, (napr. dopravná nehoda, náraz, iný mechanický či tepelný vplyv)
 • neodbornú manipuláciu zákazníka alebo tretej osoby s výrobkom alebo neoprávneným zásahom do výrobku
 • zníženie kapacity batérie po jej životnosti spôsobenej používaním výrobku
 • vniknutia tekutiny do výrobku a pod.

2.3 Na uplatnenie služby Okamžitá výmena je kupujúci povinný s reklamovaným tovarom doručiť kópiu faktúry, účtenky či iného dokladu preukazujúceho zakúpenie predmetného vadného výrobku v spoločnosti Ms-Augustinium s.r.o., ktorý obsahuje službu Okamžitá výmena.

2.4 Na základe oprávneného uplatnenie si služby Okamžitá výmena zákazníkom bude zákazníkovi poskytnuté jedno z nasledujúcich plnení:

 1. Zákazník obdrží zhodný výrobok za predpokladu, že sa zhodný výrobok bude nachádzať na sklade spoločnosti Ms-Augustinium s.r.o.
 2. V prípade, ak sa zhodný výrobok nebude nachádzať na sklade spoločnosti Ms-Augustinium s.r.o., zákazník obdrží produkt s lepšími parametrami od rovnakého či rôzneho výrobcu.

2.5 Pokiaľ kúpna cena nového výrobku bude vyššia ako kúpna cena pôvodného (vadného) výrobku, cenový rozdiel výrobku zákazník doplatí pri odbere nového výrobku.

2.6 Výmenou výrobku bude nárok na uplatnenie služby Okamžitá výmena spotrebovaný. V prípade záujmu o využitie služby Okamžitá výmena k vymenenému výrobku je potrebné si službu opätovne dokúpiť pri výmene výrobku.

 

3 Ukončenie služby

3.1 Službu Okamžitej výmeny je možné vypovedať zo strany kupujúceho, pokiaľ predávajúci podstatným spôsobom poruší podmienky služby.
3.2 Okamžitá výmena končí pri konci zákonnej záruky tovaru.
3.3 V prípade, že predávajúci nebude schopný službu zaistiť (teda parametricky či cenovo adekvátna náhrada nebude dostupná), sa zaväzuje predávajúci vystaviť dobropis na službu v jej plnej pôvodnej výške.
3.4 Vystavením dobropisu na tovar so službou Okamžitá výmena zaniká služba dňom vystavenia dobropisu.

 

Zákazník berie na vedomie, že služba Okamžitá výmena môže byť poskytnutá len spotrebiteľom – to jest fyzickým osobám nepodnikateľom. V opačnom prípade sú nároky z nej vyplývajúce nevymáhateľné.