!!! VÝPREDAJ !!!

close

Reklamačný poriadok a záručné podmienky

Platné pre internetový obchod Augustinus.sk

vypracované v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ako aj zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení a vzťahuje sa na výrobok a/alebo tovar (ďalej len „tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe  uplatňované práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady.

 

čl. 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. V prípade reklamácie je potrebné doručiť tovar vrátane kompletného príslušenstva na nižšie uvedenú adresu:

Adresa pre zasielanie reklamovaného tovaru:
Augustinus
Trenčianska 827/81
Nová Dubnica
018 51

Kupujúci je povinný zaslať spolu s reklamovaným tovarom i riadne vyplnený a podpísaný reklamačný formulár, ktorý je voľne prístupný na internetovej stránke www.augustinus.sk. Bez vyplneného reklamačného formulára so všetkými požadovanými údajmi nie je možné prijať tovar na reklamáciu a zásielka bude zaslaná späť Kupujúcemu na náklady Kupujúceho. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

1.2. Spoločnosť Ms-Augustinium s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“ a alebo aj „Predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov informuje spotrebiteľa (ďalej „Kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 

Čl. 2 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1 Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať:

 • či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou,
 • či mu bol tovar dodaný v množstve v súlade s objednávkou,
 • či je tovar alebo jeho obal poškodený.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v zákonnej záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov ak nie je výslovne uvedené inak.

2.2. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu vady resp. poškodenia, je záručná doba 24 mesiacov. Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná čo  Kupujúci berie na vedomie.

2.3. Pri použitom tovare Predávajúci poskytuje záručnú dobu v trvaní 12 mesiacov.

2.4. Záruku si Kupujúci uplatňuje u Spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom Internetového obchodu.

2.5. Doba v trvaní od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. V prípade výmeny tovaru za nový tovar, začne plynúť nová záručná doba v príslušnej dĺžke podľa druhu tovaru.

2.6. Uplynutím záručnej doby zaniká právny nárok na odstránenie vád, ktoré vznikli a alebo vzniknú na tovare.

2.7. V prípade predajnej akcie, kedy je Predávajúcim Kupujúcemu poskytnutý ďalší bezplatný tovar ako dar sa na tento dar nevzťahuje záručná doba a tento reklamačný poriadok, keďže ide o darovanie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a teda nie o kúpený tovar. V prípade, ak Kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy je povinný Predávajúcemu spolu s kúpeným tovarom vrátiť i všetok tovar, ktorý prijal od Predávajúceho spolu s kúpeným tovarom, teda napríklad i darovaný tovar.

 

Čl. 3 UPLATNENIE REKLAMÁCIE

3.1. Kupujúci je povinný uplatniť si svoje právo zo zodpovednosti za vady na tovare u Predávajúceho a to v zákonom stanovenej lehote. Spôsob uplatnenia vád na tovare spočíva v nasledovných krokoch (i) vyplnenie reklamačného formuláru, (ii) spätné zabalenie reklamovaného tovaru, (iii) zaslanie reklamovaného tovaru spolu so záručným listom a vyplneným reklamačným formulárom na adresu Predávajúceho uvedenú v tomto reklamačnom poriadku.

3.2. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci má právo odmietnuť prevzatie zásielky zaslanej na dobierku. Predávajúci odporúča Kupujúcemu zaslať reklamovaný tovar prostredníctvom alebo Slovenskej pošty, a.s. alebo iného prepravcu tovarov, avšak nie na dobierku.

3.3. Predávajúci rozhodne o reklamácii podľa svojich možností ihneď po doručení reklamovaného tovaru, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak si to vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu spolu so všetkými požadovanými dokumentami.

 3.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie informovať Kupujúceho o prijatí tovaru na reklamáciu. Toto potvrdenie bude zaslané Kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú v reklamačnom formulári. Rovnako bude Kupujúcemu zaslaný sken reklamačného protokolu.

3.5. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo emailom a  zároveň mu bude doručený reklamačný protokol a to prostredníctvom e-mailu, alebo doporučenou poštou.

 

Čl. 4 VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

4.1. Kupujúci je pri reklamácii tovaru povinný predložiť nasledovné dokumenty:

* doklad o kúpe tovaru a alebo záručný list;
* reklamačný formulár;
* reklamovaný tovar;

4.2 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

 1. prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
 2. znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o tovar,
 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
 4. vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
 5. zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
 6. pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený,
 7. mechanickým poškodením, najmä  roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,
 8. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 9. po uplynutí záručnej doby.

4.3 Poškodenie reklamovaného tovaru nesmie byť spôsobené účelne fyzicky, živelnou udalosťou, vojnovým útokom, teroristickým útokom, občianskymi nepokojmi. V prípade, že tovar obsahuje plomby plombované Predávajúcim tieto nesmú byť poškodené.

4.4 Reklamácia musí byť uplatnená v záručnej dobe.

 

Čl. 5 SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe vyriešenia reklamácie rozhoduje Predávajúci, ktorý je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.2. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť pokazený tovar za nový, nepoškodený, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a táto vada bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, má Kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

5.4. Kupujúci má právo na výmenu tovaru, alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

5.5. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, Kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t. j. právo na výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

5.6. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku na, ktorej sa dohodnú Kupujúci a Predávajúci. Po potvrdení oboma zmluvnými stranami bude zľava uplatnená.

5.7. Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je na rozhodnutí Kupujúceho, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. Právo na dohodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim týmto nie je dotknuté.

 

Čl. 6 VYZDVIHNUTIE VÝROBKU Z REKLAMÁCIE

6.1. Kupujúci je povinný si vyzdvihnúť reklamovaný výrobok v lehote 30 dní odo dňa oznámenia o ukončení reklamácie. V prípade uplynutia 30 dňovej lehoty podľa vyššie uvedeného si bude Predávajúci účtovať skladné vo výške 0.5 Eur plus DPH/deň.

6.2. V prípade nevyzdvihnutia si výrobku Kupujúcim ani po 6 mesiacoch od vyzvania bude s výrobkom naložené podľa ustanovenia § 656 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Čl. 7 NÁROK NA UPLATNENIE ZÁRUKY

7.1. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, zavinené výrobcom, dodávateľom, alebo Predávajúcim a to v prípade, ak sa na tovar vzťahuje záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

7.2. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, pri neodbornej manipulácii s tovarom, pri porušení ochranných pečatí a nálepiek a použitím tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru. Nárok na uplatnenie záruky zaniká i v prípade používania tovaru v rozpore s návodom na použitie, ak je tento súčasťou balenia tovaru. Nárok na uplatnenie záruky sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, ktoré bolo spôsobené prepravcom tovaru pri doručovaní tovaru.

7.3. Kupujúci má právo na bezplatnú záručnú opravu. V prípade, že Predávajúci zistí, že tovar nespĺňa podmienky na uplatnenie si záručného servisu má právo od Kupujúceho požadovať náhradu hotových vynaložených výdavkov.

7.4. Kupujúci má právo kontaktovať Predávajúceho za účelom získania informácii o možnosti záručného servisu.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.9.2015 Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.